Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGFORMAAT        

Artikel 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer is Zorgformaat, gevestigd te Den Haag, Nederland, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 66141737.

2. Opdrachtgever is de partij die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, aan opdrachtnemer

een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer een offerte toestuurt waarop deze algemene

voorwaarden van toepassing zijn.

3. Werkzaamheden zijn alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer

uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht.

4. Bescheiden zijn alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken

waaronder: inloggegevens, papieren, stukken, informatie, materialen of gegevensdragers.

5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

6. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, conform het

bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 2. ALGEMEEN

1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en

gelden alleen voor de overeenkomst waarvoor deze afwijkingen zijn opgesteld.

Indien één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke

tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig

van toepassing. Zorgformaat en klant zullen dan onderling overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging

van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het

doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2. De Algemene Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in

dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee

aansprakelijk is of kan zijn.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder alle opgestelde offertes

en overeenkomsten, elke vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, net als op alle

rechtsbetrekkingen die hiervan het gevolg zijn of ermee samenhangen, waarbij Zorgformaat als

dienstverlener optreedt.

4. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk

van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene

voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een bepaalde situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden

geregeld is, dan dient dit te worden beoordeeld naar de geest van de eerder opgestelde

overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. OFFERTES

1. Alle offertes en aanbiedingen van Zorgformaat zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30

dagen.

2. Zorgformaat kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs zou

kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke

vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van

overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen

reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de

aanbieding opgenomen aanbod dan is Zorgformaat daaraan niet gebonden.

Deze Algemene Voorwaarden van Zorgformaat staan vermeld op www.zorgformaat.nl